top of page
  • Writer's pictureZolota

THE MOODPhotographer: Konstantin Pavlenko

IG: pavlenkokz

Assistant: Assistant: Lukoshin Andrew

IG: lukoshin_andrew

Model: Model: Valentina Izvekova @A-ONE MODELS AGENCY

IG: izvekovava

Fashion Designer: Dress: Khassenova Mirgul

IG: khaniem.kz

Makeup Artist: Mua: Valeriya Leizer

IG: leizer_valeriya


bottom of page